Month: <span>september 2018</span>

Semesteroppstarten er overstått, og semesteret er i gang for alle. Forrige høstsemester var det mye nytt og en bratt læringskurve for dekanatet, men nå som vi har vært gjennom årshjulet en gang, håper jeg vi kan ha noe mer overskudd – som blant annet kan brukes til å skrive jevnlige innlegg på denne dekanbloggen. Her tenker vi å poste korte innlegg om ting som rører seg i fakultetssfæren, og håper å få innspill fra ansatte og studenter..

Først vil vi takke for at studiestarten har gått så bra med god studenttilstrømming og vellykkede arrangementer. Mange ansatte, hundre faddere og rundt førti studiestartgruppeledere har gjort en kjempeinnsats. Ikke minst den høyaktuelle SHOT-undersøkelsen viser hvor viktig slik fagsosial innsats er. Riktig nok er det noen krevende situasjoner, for eksempel på PPU, som har en voldsom økning. Her vil jeg berømme alle involverte for konstruktiv innsats i det som sannsynligvis blir et unntaksår. Fakultetet følger tett med på utviklingen der.

Et hovedfokus for dekanatet i august har vært budsjettinnspillet, som skal gjennom fakultetsstyret og så videre i en lang prosess som gir det endelige 2019-budsjettet som forhåpentligvis vedtas i møte 4. desember. Vi er optimister; målet er at fakultetet kan bremse de siste års radikale nedskjæringer og etter hvert tenke mer ekspansivt. Høsten vil vise hva som er realistisk. Grunnlaget for økonomien er resultatmidler fra tidligere år og eventuelle bidrag fra UiB til å gjennomføre humaniorastrategien. Bemanningsplanen legger føringene for avganger og tilsettinger også framover. Den viser for eksempel at i årene 2021-22 ligger det an til generasjonsskifte i flere fagmiljøer, og budsjettet da vil være preget av resultatmidlene fra i år og neste år – altså det vi får til nå. Hvert studiepoeng i 2018-19 vil være gull verdt om to, tre år.

Det er verdt å nevne at arbeidsgruppen for struktur i lektorutdanningen leverer sin rapport i disse dager. Det er av særlig interesse for oss, som det ledende lektorfakultetet. Selv om det er noen klare kvaliteter ved lektorutdanningen ved UiB, er det også svakheter som følge av en fragmentert organisering og begrenset ressursbruk. To sentrale anbefalinger fra arbeidsgruppen vil være enhetlig og enklere studieløp og tydeligere og sterkere organisering av lektorutdanningen. Det blir spennende å følge utviklingen. Det er mye engasjement i miljøet og samtidig et trykk i sektoren som skulle tilsi at UiB prioriterer denne oppgaven framover. Det er grunnleggende viktig at vi samarbeider tett med de andre relevante fakultetene om dette samfunnsoppdraget.

Det er en rekke andre saker som kunne vært trukket fram, og som vil prege kommende blogger. Når man sitter i dekanatet får man innblikk i mye ulik aktivitet ved fakultetet, og det er utrolig oppmuntrende å se energien og rikdommen i faglig virksomhet og administrativ støtte som får hjulene til å gå rundt, og ikke minst hvordan studentene myldrer på campus.

Godt semester til alle ved Det humanistiske fakultet!

Jørgen Magnus Sejersted