Om dekanatet

Fra høyre:

HF-dekanatets fagpolitiske plattform i korte trekk:

Fagpolitisk ramme
I april 2017 ble stortingsmeldingen Humaniora i Norge lansert, en melding vi forholder oss aktivt til, og som drøfter hvordan samfunnspotensialet i de humanistiske fagene kan utløses fullt ut i møtet med vår tids store spørsmål.

Humaniorastudentene
Vi vil følge opp kontakten med studentene og oppfordre til ytterligere aktivitet og bygging av et godt studentmiljø. Det er vesentlig at studentdemokratiet holdes oppe.

Forskning og forskerutdanning
Vi vil ta utfordringene knyttet til ekstern finansiering på alvor og aktivt støtte både yngre og mer erfarne forskere med de rette forutsetninger i søknadsprosesser. Å følge opp stipendiatene er et viktig innsatsområde. Bi ønsker også systematisk å arbeide for å bedre vilkårene for våre postdoktorer.

Utdanning
Vi vil arbeide for å utvikle en meritteringsordning som vektlegger fagmiljøenes evne til kollektivt å utvikle gode undervisningsopplegg. Vi vil jobbe for studentaktiv forskning, praksiskomponenter i utdanningene, utveksling, klar karriereveiledning og å videreutvikle fakultetets tilbud innenfor EVU.

Forholdet til skolen
Å utdanne lærere er en vesentlig del av universitetets samfunnsoppdrag og legitimering. Vi skal være sterkt knyttet til skoleverket og ta lektorutdanningen på alvor. Vi vil aktivt støtte ansatte som tar initiativer, engasjerer seg i samfunnsdebatten rundt skolespørsmål, deltar i læreplanarbeid og lærebokutvikling.

Fagdimensjonering
Humaniorameldingen tar opp situasjonen til utsatte små fag og anbefaler blant annet nasjonal ansvarsfordeling. Her ligger det an til et tettere samarbeid med UiO og andre humaniorafakulteter. I en periode med økonomisk innstramming vil fortsatte kutt i antall stillinger antagelig være nødvendig. Vi ønsker størst mulig åpenhet og forutsigbarhet, og transparente prosesser i arbeidet med budsjett og bemanningsplan.

Administrasjon
Det er vesentlig å ivareta og styrke kompetansen som preger fakultetets administrasjon og at den faglige og administrative staben fungerer godt sammen og arbeider mot felles mål.

Sentre, samlinger og satsinger
Sentrenes kompetanse på tverrfaglig og utadrettet aktivitet må komme hele fakultetet til nytte. Vi vil følge opp arbeidet med å få språksamlingen systematisert og ivaretatt på linje med andre samlinger og arkiv ved HF. Det er også vesentlig at middelalderklyngen, og ikke minst SFF Centre for Early Human Behaviour, ivaretas godt av fakultetet slik at de kan utvikle seg videre og samtidig bidra til institusjonen som helhet.

Samarbeid med andre institusjoner
Mange av forskningsmiljøene ved HF har allerede tett tilknytning til andre utdannings- og forskningsinstitusjoner, og slike kontakter vil det kommende dekanatet oppmuntre og aktivt bidra til, innenfor så vel forskning som undervisning.

Tilgjengelighet
Vi vil bestrebe oss på å være tilgjengelige for de ansatte. Friske meningsutvekslinger skal dyrkes innenfor rammen av den felles bestrebelsen på å fremme utdanning og forskning innenfor humaniora og styrke vårt bidrag til kunnskapsutvikling og debatt på ulike arenaer i samfunnet utenfor universitetet.